Algemene voorwaarden

Uniforme voorwaarden Horeca (UVH)

Artikel 1 Definities
Onder de navolgende woorden wordt in de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH), en in de aanbiedingen en
overeenkomsten waarop de UVH van toepassing zijn, telkens het volgende verstaan:

1.1 Horecabedrijf
De natuurlijke of rechtspersoon die zijn bedrijf maakt van het verlenen van horecadiensten.
1.2 Verlenen van horecadienst(en)
Het door een horecabedrijf verstrekken van logies en/of eten en/of drank en/of het ter beschikking stellen van (zaal)ruimte en/of terreinen, alles met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten, en alles in de ruimste zin van het woord.
1.3 Klant
De natuurlijke of rechtspersoon die met een horecabedrijf een horecaovereenkomst heeft gesloten of de intentie laat zien die (mogelijk) te sluiten. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen particuliere en zakelijke klanten. Een particuliere klant is een klant die niet handelt uit naam van beroep of bedrijf. Een zakelijke klant is een klant die handelt uit naam van een beroep of bedrijf.
1.4 Gast
De natuurlijke perso(o)n(en) aan wie op grond van een met de klant gesloten horecaovereenkomst één of meer horecadienst(en) moet(en) worden verleend. Waar in de UVH van gast of klant wordt gesproken, wordt zowel gast als klant bedoeld, tenzij uit de inhoud van de bepaling en haar strekking noodzakelijkerwijze voortvloeit dat slechts één van beide bedoeld kan zijn.
1.5 Horecaovereenkomst/Reservering
Een overeenkomst tussen een horecabedrijf en een klant ter zake een of meer door het horecabedrijf te verlenen horecadiensten tegen een door de klant te betalen prijs. In plaats van de term horecaovereenkomst wordt ook de term reservering gebruikt.
1.6 Reserveringswaarde
De waarde van de horecaovereenkomst, die gelijk is aan de totale omzetverwachting (omzet voor het horecabedrijf voortvloeiende uit hetgeen wordt geleverd op grond van de horecaovereenkomst) van het horecabedrijf inclusief eventueel toeristenbelasting en btw ter zake een met een klant gesloten horecaovereenkomst. Deze omzetverwachting is gebaseerd op de offerte en eventuele opvolgende schriftelijke prijsafspraken en/of indien die op dit punt geen uitsluitsel bieden of er geen sprake is van een offerte en opvolgende prijsafspraken, de binnen dat horecabedrijf geldende gemiddelden.
1.7 No-show
Het door een klant zonder annulering geen gebruik maken van een op grond van een horecaovereenkomst te verstrekken horecadienst.
1.8 Groep
Een groep van 10 of meer gasten aan wie door een horecabedrijf horecadiensten moeten worden verleend krachtens een of meer als samenhangend te beschouwen horecaovereenkomsten.
1.9 Individu
Iedere persoon, vallende onder gast of klant, die niet behoort tot een groep volgens bovengenoemde definitie.
1.10 Kurkengeld
Het bedrag verschuldigd voor het in de ruimten van een horecabedrijf nuttigen van niet door dat horecabedrijf verstrekte drank en/of eten. Met kurkengeld wordt ook bedoeld en omvat: schotelgeld en/of keukengeld.
1.11 Annulering
De in schriftelijke vorm door de klant aan het horecabedrijf gedane mededeling dat van één of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door het horecabedrijf aan de klant gedane mededeling dat één of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden. Onder schriftelijk wordt hier tevens verstaan via e-mail of digitaal contactformulier, mits de verzender er zeker van is dat het horecabedrijf het bericht heeft ontvangen.
1.12 Schriftelijk
Onder schriftelijk wordt in ieder geval ook steeds verstaan; digitaal.
1.13 Omzetgarantie
Een schriftelijke verklaring van de klant dat ter zake één of meer horecaovereenkomsten door het horecabedrijf minimaal een bepaald bedrag aan omzet door het horecabedrijf zal worden gerealiseerd.
1.14 Ingangsdatum
Het moment waarop conform de horecaovereenkomst het verlenen van de horecadiensten aanvangt. Waarmee niet komt vast te staan dat het horecabedrijf niet voorafgaand aan de ingangsdatum werkzaamheden dient te verrichten en/of kosten maakt ten behoeve van de horecaovereenkomst.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 De UVH zijn met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van toepassing op de totstandkoming en de inhoud van alle horecaovereenkomsten, alsmede op alle aanbiedingen ter zake de totstandkoming van deze horecaovereenkomsten. Indien toch andere algemene voorwaarden van toepassing mochten zijn, prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de UVH.
2.2 Afwijken van de UVH is slechts schriftelijk mogelijk per horecaovereenkomst. Aan wijzigingen kunnen geen rechten worden ontleend voor volgende overeenkomsten met het horecabedrijf.
2.3 De UVH zijn ook geldig voor alle natuurlijke- en rechtspersonen waarvan het horecabedrijf gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van een horecaovereenkomst of een andere overeenkomst of bij het exploiteren van het horecabedrijf.
2.4 Indien een klant/gast gebruik maakt van de diensten van het horecabedrijf accepteert zij hiermee dat de UVH prevaleert boven de (algemene) voorwaarden die door een eventuele bemiddelaar – waaronder een (online) verkoopplatform – van toepassing zijn verklaard.

Artikel 3 Totstandkoming van horecaovereenkomsten
3.1 Een horecabedrijf kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van een horecaovereenkomst weigeren, tenzij een zodanige weigering plaatsvindt uitsluitend op één of meer gronden die in artikel 137c van het Wetboek van Strafrecht als discriminatie zijn aangemerkt.
3.2 Alle door een horecabedrijf gedane aanbiedingen ter zake de totstandkoming van een horecaovereenkomst zijn vrijblijvend. De aanbiedingen worden altijd gedaan onder voorbehoud van beschikbaarheid. Doet het horecabedrijf binnen een redelijke termijn na aanvaarding door de klant een beroep op bedoeld voorbehoud dan wordt de beoogde horecaovereenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen.
3.3 Een horecaovereenkomst voor (een) klant/gast(en) aangegaan door tussenpersonen (waaronder cargadoors, (online)reisbureaus of -agenten, platforms en andere horecabedrijven), al dan niet in naam van hun relatie(s), worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten. Het horecabedrijf is aan tussenpersonen geen commissie/vergoeding verschuldigd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. De klant/gast(en) en de tussenperso(o)n(en) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het verschuldigde.
3.4 Indien de klant niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen jegens het horecabedrijf voortvloeiende uit de horecaovereenkomst, is het horecabedrijf gerechtigd de dienstverlening op te schorten zonder dat schadevergoeding hoeft te worden voldaan.
3.5 Indien een van de partijen bij een horecaovereenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die horecaovereenkomst te voldoen, is hij verplicht de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

Artikel 4 Optierecht
4.1 Een optierecht is het recht van een klant om binnen een overeengekomen periode de horecaovereenkomst tot stand te doen komen door de aanvaarding van een geldig aanbod van het horecabedrijf. Een optierecht kan alleen schriftelijk worden verleend en uitgeoefend. Het optierecht vervalt indien de klant te kennen heeft gegeven geen gebruik te willen maken van het aanbod of indien de overeengekomen periode is verstreken zonder dat de klant te kennen heeft gegeven van het optierecht gebruik te willen maken.
4.2 Een optierecht kan door het horecabedrijf worden herroepen indien een andere klant het horecabedrijf een aanbod doet tot het sluiten van een horecaovereenkomst voor (een gedeelte van) de in optie uitstaande horecadiensten. De klant aan wie door het horecabedrijf een aanbod is gedaan met optierecht dient in dat geval op de hoogte te worden gebracht van het aanbod van de andere klant, waarna de eerstgenoemde klant binnen een door het horecabedrijf te stellen termijn te kennen dient te geven of zij gebruik maakt van het aanbod onder optierecht. Indien hiervan geen gebruik wordt gemaakt of er volgt geen reactie, vervalt dit aanbod en het optierecht.

Artikel 5 Rechten en verplichtingen van het horecabedrijf
5.1 Het horecabedrijf kan naast deze UVH nadere huis- of gedragsregels van toepassing verklaren door dit duidelijk kenbaar te maken aan de klant/gast.
5.2 Het horecabedrijf mag op ieder moment en per direct horecadiensten aan of het verstrekken van toegang tot een gelegenheid van een gast beëindigen wanneer de gast de UVH, huis- en/of gedragsregels overtreedt, of zich op een andere manier zodanig gedraagt dat de orde en de rust in het horecabedrijf en/of de normale exploitatie daarvan wordt verstoord. De gast dient dan op eerste verzoek het horecabedrijf te verlaten. Er is in dat geval geen sprake van enige verplichting tot schadevergoeding aan de klant/gast.
5.3 Het horecabedrijf is na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gerechtigd de horecaovereenkomst wegens gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde buitengerechtelijk te ontbinden. Er is in dat geval geen sprake van enige verplichting tot schadevergoeding aan de klant/gast.
5.4 Het horecabedrijf is niet verplicht enig goed van de gast in ontvangst en/of in bewaring te nemen. Indien zij wel goederen inneemt en hiervoor wordt geen vergoeding betaald, gebeurt dit op eigen risico van de gast. Indien het horecabedrijf voor het in ontvangst en/of in bewaring nemen van goederen enig bedrag aan de gast in rekening brengt, zal het horecabedrijf op die goederen letten als een goed huisvader, onverminderd het bepaalde verder in deze UVH.
5.5 Het horecabedrijf is niet verplicht enig huisdier van een klant/gast toe te laten en kan aan de toelating voorwaarden verbinden. Voor de toelating van assistentiehonden gelden de wettelijke regeling(en), inclusief de daarin aangegeven uitzonderingen.
5.6 Het horecabedrijf kan uiterlijk één maand voordat de eerste horecadienst op grond van de toepasselijke horecaovereenkomst(en) moet worden verleend, aan de klant mededelen dat diverse gasten zullen worden beschouwd als groep. Op die gasten zijn in dat geval de bepalingen voor groepen van toepassing.

Artikel 6 Rechten en verplichtingen van de klant
6.1 De klant is verplicht om zich aan de in het horecabedrijf geldende huis- en gedragsregels te houden en de redelijke aanwijzingen van het horecabedrijf op te volgen. Redelijke aanwijzingen mogen ook mondeling worden gegeven.
6.2 De klant is verplicht om mee te werken aan redelijke verzoeken van het horecabedrijf in het kader van diens wettelijke plichten omtrent onder andere veiligheid, identificatie, voedselveiligheid/hygiëne en beperking van overlast.
6.3 Het horecabedrijf is gerechtigd om van de klant te verlangen dat deze genoegen neemt met een andere accommodatie/locatie dan volgens de horecaovereenkomst beschikbaar gesteld zou worden, mits die accommodatie/locatie gelijkwaardig is naar oordeel van het horecabedrijf dan wel hierover overeenstemming wordt bereikt tussen het horecabedrijf en de klant. De klant ontvangt in dat geval geen schadevergoeding. Indien eventuele meerkosten in rekening worden gebracht bij de klant heeft die de mogelijkheid het alternatief te weigeren en dat deel van de horecaovereenkomst waarop de wijziging betrekking heeft met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Artikel 7 Reserveren – tafelreservering
7.1 Indien het horecabedrijf die mogelijkheid biedt kan de klant een reservering plaatsen, bijvoorbeeld voor een lunch of diner. Er worden in dat geval een datum, tijdstip en aantal gasten overeengekomen voor de reservering.
7.2 Het horecabedrijf kan voorwaarden verbinden aan de reservering zoals betaling van een bedrag als borg, een aanbetaling of herbevestiging.
7.3 Indien de klant niet binnen een half uur na het gereserveerde tijdstip met het aantal overeengekomen gasten is gearriveerd kan het horecabedrijf de reservering als geannuleerd beschouwen, onverminderd het bepaalde verder in deze UVH. Het horecabedrijf kan hieraan gevolgen verbinden indien vooraf duidelijk gemeld, zoals het inhouden van de borg of aanbetaling. Tenzij dit op grond van wet of rechtsregels niet is toegestaan.

Artikel 8 Reserveren – logies
8.1 Indien wordt gereserveerd voor logies, communiceert het horecabedrijf voorafgaand aan of uiterlijk bij het plaatsen van deze reservering over het tijdstip waarop de accommodatie ter beschikking van de gast wordt gesteld en voor welk tijdstip de gast de accommodatie dient te verlaten.
8.2 Tenzij anders is overeengekomen is het horecabedrijf gerechtigd om de reservering voor logies als geannuleerd te beschouwen indien de gast zich niet op de eerste gereserveerde dag om 18.00 uur bij het horecabedrijf heeft gemeld, of de gast niet tijdig heeft aangegeven op een later tijdstip te zullen arriveren zonder dat het horecabedrijf daartegen bezwaar heeft gemaakt. Het voorgaande geldt, onverminderd het bepaalde verder in deze UVH.

Artikel 9 Nuttigen consumpties en kurkengeld
9.1 Voor elke gast die deelneemt aan een evenement, een reservering plaatst, die plaatsneemt aan een tafel in een horecagelegenheid of anderszins een overeenkomst aangaat met het horecabedrijf is het in beginsel verplicht een consumptie/horecadienst af te nemen.
9.2 Het horecabedrijf kan de klant/gast verbieden om zelf meegebracht dan wel door een maaltijdbezorgservice geleverd eten en/of drinken in het horecabedrijf – daaronder mede begrepen het terras – te nuttigen. Indien het horecabedrijf het nuttigen van zelf meegebracht dan wel door een maaltijdbezorgservice geleverd eten en/of drinken toestaat, kan het horecabedrijf aan het toestaan daarvan voorwaarden verbinden, waaronder het in rekening brengen van kurkengeld dat vooraf is vastgesteld, of de wijze van afleveren van eten en/of drinken door een maaltijdbezorgservice.

Artikel 10 In bewaring nemen en gevonden voorwerpen
10.1 Het horecabedrijf is niet verantwoordelijk voor het in bewaring nemen van achtergebleven of gevonden goederen. Na melding van het achterblijven van goederen aan de klant dient de klant de goederen binnen 14 dagen op te halen. Het horecabedrijf is niet verplicht deze goederen op te sturen. Indien ze hiertoe op verzoek wel overgaat gebeurt dit voor rekening en risico van de klant/gast. Indien de goederen na 14 dagen niet zijn opgehaald of opgestuurd mogen ze door het horecabedrijf op kosten van de klant/gast worden afgevoerd. Voor gevonden voorwerpen waarvan de eigenaar niet bekend is gelden de wettelijke regels.
10.2 In het horecabedrijf verloren of achtergelaten voorwerpen, die door de gast worden gevonden, moeten zo spoedig mogelijk bij het horecabedrijf worden ingeleverd.

Artikel 11 Betaling
11.1 De klant is de in de horecaovereenkomst overeengekomen prijs verschuldigd. De prijzen worden zoveel mogelijk gespecificeerd vermeld op lijsten die door het horecabedrijf op een voor de klant zichtbare plaats zijn aangebracht of aan de klant, desnoods op diens verzoek, worden overhandigd of die digitaal toegankelijk zijn voor de klant. Een lijst wordt geacht voor de klant zichtbaar aangebracht te zijn indien die zichtbaar is in de normaal toegankelijke ruimten van het horecabedrijf.
11.2 Voor bijzondere diensten, zoals het gebruik van garderobe, garage, safe, wasserij of stomerij, telefoon, internet, wifi, roomservice, t.v.-huur e.d. kan door het horecabedrijf een extra vergoeding in rekening worden gebracht die op voorhand door het horecabedrijf bekend wordt gemaakt.
11.3 Indien een omzetgarantie is afgegeven in de horecaovereenkomst, is de klant in alle gevallen verplicht tenminste het in de omzetgarantie bepaalde bedrag aan het horecabedrijf te betalen. Echter, bij (gedeeltelijke) opzegging van die horecaovereenkomst door een particuliere klant geldt voor die particuliere klant dat zij indien sprake is van een overeenkomst die gekwalificeerd wordt als overeenkomst van opdracht, niet gehouden kan worden aan de omzetgarantie, maar worden alleen de daadwerkelijk gemaakte kosten en een redelijk loon door de particuliere klant vergoed.
11.4 Alle rekeningen, daaronder mede begrepen rekeningen ter zake annulering of no-show, zijn door de klant verschuldigd op het moment dat ze aan hem worden gepresenteerd. De klant dient per direct voor contante betaling of betaling per bank of giro zorg te dragen, tenzij anders overeengekomen. Het horecabedrijf kan steeds tussentijds betaling verlangen van reeds verleende horecadiensten.
11.5 De in een offerte of horecaovereenkomst vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de offerte of overeenkomst geldende kostenfactoren. Het horecabedrijf behoudt zich het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen maar vóór de dag van levering, verhogingen in één of meer kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de klant in rekening te brengen. Dit wordt in dat geval schriftelijk gemeld aan de klant. Tevens is het horecabedrijf gerechtigd jaarlijks een inflatiecorrectie toe te passen in januari van elk jaar, ook die wordt schriftelijk medegedeeld aan de klant/ gast. Deze inflatiecorrectie wordt berekend op basis van het laatst bekende door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vastgestelde consumentenprijsindex-cijfer (CPI).
11.6 Indien sprake is van een particuliere klant en de prijsverhoging in het voorgaande lid van dit artikel wordt doorgevoerd binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst betreffende logies/huur, mag de klant de overeenkomst na de prijsverhoging ontbinden. Indien de klant de overeenkomst op deze grond wenst te ontbinden, moet dit binnen 7 dagen na ontvangst van de nieuwe prijzen schriftelijk aan het horecabedrijf worden medegedeeld. In dat geval worden door de klant de op dat moment door het horecabedrijf gemaakte kosten voldaan, de klant ontvangt geen schadevergoeding.
11.7 Zolang de klant niet geheel aan al zijn verplichtingen jegens het horecabedrijf heeft voldaan is het horecabedrijf gerechtigd om haar prestaties op grond van de horecaovereenkomst op te schorten. Het horecabedrijf kan tot zekerheid van nakoming van verplichtingen zekerheid verlangen van de klant/gast. Naast een retentierecht komt het horecabedrijf op verzoek een pandrecht toe op door de klant/gast aan het horecabedrijf afgegeven goederen in dit kader.
11.8 Indien andere dan contante betaling is overeengekomen dienen alle facturen, voor welk bedrag ook, door de klant binnen 14 dagen na factuurdatum aan het horecabedrijf te worden voldaan. Indien een factuur wordt gezonden is het horecabedrijf te allen tijde bevoegd een kredietbeperkingstoeslag van 2% van het factuurbedrag in rekening te brengen, welke vervalt indien de klant de factuur binnen 14 dagen voldoet.
11.9 Als tijdige betaling achterwege blijft is de klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Uitsluitend indien de klant een particuliere klant is stuurt het horecabedrijf bij achterwege blijven van betaling eenmalig een ingebrekestelling met een termijn van tenminste 14 dagen om alsnog te betalen.
11.10 Als de klant in gebreke is moet hij aan het horecabedrijf alle incassokosten vergoeden. Voor particuliere klanten worden de buitengerechtelijke incassokosten berekend conform de Wet Incassokosten en voor zakelijke klanten is sprake van een percentage van 15% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van € 50,-.
11.11 Iedere betaling zal, ongeacht enige door de klant bij die betaling geplaatste aantekening dan wel gemaakte opmerking, worden geacht te strekken in mindering op de schuld van de klant aan het horecabedrijf in de navolgende volgorde:
• De kosten van executie
• De gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten
• De rente
• De schade
• De hoofdsom
11.12 Betaling geschiedt in Euro’s. Indien niet duidelijk is vermeld of sprake is van een bedrag in- of exclusief btw is bij particuliere klanten sprake van een bedrag inclusief btw en bij zakelijke klanten van een bedrag exclusief btw. Indien het horecabedrijf buitenlandse betaalmiddelen accepteert dan geldt de op het moment van betaling geldende marktkoers. Het horecabedrijf kan daarbij bij wijze van administratiekosten een bedrag in rekening brengen dat overeenkomt met maximaal 10% van het bedrag dat in vreemde valuta wordt aangeboden. Het horecabedrijf kan dit bewerkstelligen door de geldende marktkoers met maximaal 10% aan te passen.
11.13 Het horecabedrijf is nimmer gehouden om andere betaalmiddelen dan contanten te  accepteren en kan aan acceptatie van dergelijke andere betaalmiddelen voorwaarden verbinden.

Artikel 12 Waarborgsom
12.1 Indien het horecabedrijf een waarborgsom verzoekt aan een de klant, wordt dit tijdig voor het sluiten van de overeenkomst gemeld en deugdelijk geadministreerd. Een waarborgsom dient uitsluitend tot zekerheid voor het horecabedrijf en geldt niet als reeds gerealiseerde omzet. Tot meerdere zekerheid van het horecabedrijf kan zij van de klant verlangen medewerking te verlenen aan het verstrekken van de benodigde gegevens teneinde de waarborgsom en de mogelijkheid tot het uitwinnen daarvan zo veel als mogelijk zeker te stellen, waaronder het maken van een kopie van de creditcard van de klant. Hierbij wordt rekening gehouden met de privacyregelgeving.
12.2 Indien tijdige betaling door de klant uitblijft, mag het horecabedrijf zich verhalen op de waarborgsom voor al datgene wat de klant verschuldigd is. Indien op voorhand overeengekomen mag het horecabedrijf het door de klant verschuldigde bedrag op basis van de horecaovereenkomst ook direct verrekenen met de waarborgsom. Het overschot dient door het horecabedrijf onverwijld aan de klant te worden terugbetaald.

Artikel 13 Annuleren door zakelijke klanten
13.1 Algemeen
13.1.1 De zakelijke klant is bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren tegen betaling aan het horecabedrijf van de in dit artikel genoemde annuleringskosten uitgesplitst per type horecaovereenkomst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de klant. Met klant wordt in dit artikel steeds bedoeld; de zakelijke klant.
13.1.2 De klant geeft door het sluiten van de horecaovereenkomst toestemming om annuleringskosten in te houden op een eventuele aanbetaling of waarborgsom.
13.1.3 Indien de horecaovereenkomst gedeeltelijk wordt geannuleerd zijn op het geannuleerde deel onderstaande bepalingen pro rata van toepassing en blijft het overige deel van de horecaovereenkomst in stand.
13.1.4 Bij een annulering van 1 of meer personen behorende bij een groep worden de annuleringskosten voor groepen in rekening gebracht voor die betreffende personen.
13.1.5 Het verminderen van het aantal personen van een reservering wordt gezien als gedeeltelijke annulering. In afwijking van hetgeen in de bepalingen (13.2, 13.3 en 13.4) is opgenomen mag bij vermindering van het aantal personen van een reservering binnen 14 dagen voor de ingangsdatum, altijd in ieder geval de volledige overeengekomen reserveringswaarde in rekening worden gebracht.
13.1.6 Het wijzigen van de datum van een reservering wordt gezien als annulering van de oorspronkelijke horecaovereenkomst.

13.2 Horecaovereenkomst met betrekking tot logies
Onder deze bepalingen vallen horecaovereenkomsten met als hoofddoel het verstrekken van logies.

13.2.1 Individuen
Wanneer een reservering voor logies, al dan niet met ontbijt, is gemaakt voor één of meer individuen bedragen de annuleringskosten van die reservering het volgende percentage van de voor die reservering geldende reserveringswaarde:

Bij annulering:
meer dan 1 maand voor de ingangsdatum 0%
meer dan 14 dagen tot en met 1 maand voor de ingangsdatum 15%
meer dan 7 dagen tot en met 14 dagen voor de ingangsdatum 35%
meer dan 3 dagen tot en met 7 dagen voor de ingangsdatum 60%
meer dan 24 uur tot en met 3 dagen voor de ingangsdatum 85%
24 uur of minder voor de ingangsdatum 100%

13.2.2 Groepen
Wanneer een reservering voor logies, al dan niet met ontbijt, is gemaakt voor een groep bedragen de annuleringskosten van die reservering het volgende percentage van de voor die reservering geldende reserveringswaarde:

Bij annulering:
meer dan 3 maanden voor de ingangsdatum 0%
meer dan 2 maanden tot en met 3 maanden voor de ingangsdatum 15%
meer dan 1 maand tot en met 2 maanden voor de ingangsdatum 35%
meer dan 14 dagen tot en met 1 maand voor de ingangsdatum 60%
meer dan 7 dagen tot en met 14 dagen voor de ingangsdatum 85%
7 dagen of minder voor de ingangsdatum 100%

13.3 Horecaovereenkomst met betrekking tot verstrekken eten en/of drinken
Onder deze bepalingen vallen horecaovereenkomsten met als hoofddoel het verstrekken van eten en/of drinken.

13.3.1 Individuen en groepen
Wanneer een reservering voor uitsluitend een horecadienst bestaande uit het verstrekken van eten en/ of drank (tafelreservering) is gemaakt bedragen de annuleringskosten van die reservering het volgende percentage van de voor die reservering geldende reserveringswaarde:

a) Bij annulering indien een menu is overeengekomen:
meer dan 14 dagen voor het gereserveerde tijdstip 0%
meer dan 7 dagen tot en met 14 dagen voor het gereserveerde tijdstip 25%
meer dan 3 dagen tot en met 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip 50%
3 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip 75%
b) Bij annulering indien geen menu is overeengekomen:
meer dan 48 uur voor het gereserveerde tijdstip 0%
48 uur of minder voor het gereserveerde tijdstip 50%

13.4 Overige horecaovereenkomsten
Onder deze bepaling vallen horecaovereenkomsten die niet specifiek vallen onder de overige bepalingen uit dit artikel.

13.4.1 Individuen
Wanneer een reservering is gemaakt voor één of meer individuen bedragen de annuleringskosten van die reservering het volgende percentage van de voor die reservering geldende reserveringswaarde:

Bij annulering:
meer dan 1 maand voor het gereserveerde tijdstip 0%
meer dan 14 dagen tot en met 1 maand voor bedoeld tijdstip 15%
meer dan 7 dagen tot en met 14 dagen voor bedoeld tijdstip 35%
meer dan 3 dagen tot en met 7 dagen voor bedoeld tijdstip 60%
meer dan 24 uur tot en met 3 dagen voor bedoeld tijdstip 85%
24 uur of minder voor bedoeld tijdstip 100%

13.4.2 Groepen
Wanneer een reservering is gemaakt voor een groep bedragen de annuleringskosten van die reservering het volgende percentage van de voor die reservering geldende reserveringswaarde:

Bij annulering:
meer dan 6 maanden voor het gereserveerde tijdstip 0%
meer dan 3 maanden tot en met 6 maanden voor het gereserveerde tijdstip 10%
meer dan 2 maanden tot en met 3 maanden voor het gereserveerde tijdstip 15%
meer dan 1 maand tot en met 2 maanden voor het gereserveerde tijdstip 35%
meer dan 14 dagen tot en met 1 maand voor het gereserveerde tijdstip 60%
meer dan 7 dagen tot en met 14 dagen voor het gereserveerde tijdstip 85%
7 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip 100%

Artikel 14 Annuleren door particuliere klanten
14.1 Algemeen
14.1.1 De particuliere klant is bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren met inachtneming van de wettelijke bepalingen en dit artikel. Met klant wordt in dit artikel steeds bedoeld; de particuliere klant.
14.1.2 De klant geeft door het sluiten van de horecaovereenkomst toestemming om eventuele verschuldigde bedragen bij annuleren in te houden op een eventuele aanbetaling of waarborgsom.
14.1.3 Indien de horecaovereenkomst gedeeltelijk wordt geannuleerd zijn op het geannuleerde deel onderstaande bepalingen pro rata van toepassing en blijft het overige deel van de horecaovereenkomst in stand.
14.1.4 Bij een annulering van 1 of meer personen behorende bij een groep worden de annuleringskosten voor groepen in rekening gebracht voor die betreffende personen.
14.1.5 Het wijzigen van de datum van een reservering wordt gezien als annulering van de oorspronkelijke horecaovereenkomst.

 

14.2 Horecaovereenkomst met betrekking tot dienstverlening (overeenkomst van opdracht)
14.2.1 De klant is te allen tijde bevoegd een horecaovereenkomst of dat deel daarvan dat kwalificeert als een overeenkomst van opdracht (overeenkomst met betrekking tot dienstverlening) op te zeggen/te annuleren. Voor eventuele hieraan verbonden kosten gelden de wettelijke bepalingen en rechtspraak. Uitgangspunt is dat de door het horecabedrijf in redelijkheid reeds gemaakte kosten alsmede een redelijk loon worden vergoed door de klant aan het horecabedrijf. Hieronder kunnen ook gederfde inkomsten vallen indien en voor zover een locatie/ruimte in redelijkheid niet meer kan worden verhuurd op de betreffende datum, althans voor zover zaalhuur in de overeenkomst van opdracht is opgenomen en dit onderdeel niet als aparte huurovereenkomst kan worden beschouwd.
14.2.2 Het verminderen van het aantal personen van een reservering wordt bij horecaovereenkomsten van deze aard gezien als aanpassing van de horecaovereenkomst, derhalve niet als (gedeeltelijke) annulering, tenzij uit de aard van de wijziging anders voortvloeit. Indien uit de aard van de wijziging voortvloeit dat toch sprake is van een (gedeeltelijke) annulering is de voorgaande bepaling van toepassing. Het horecabedrijf hoeft een wijziging van de overeenkomst op grond van deze bepaling niet te accepteren of kan hieraan voorwaarden verbinden.

14.3 Horecaovereenkomst met betrekking tot logies en huur (niet zijnde overeenkomst van opdracht)
14.3.1 Elke horecaovereenkomst of onderdeel daarvan met een particuliere klant die niet als overeenkomst van opdracht gekwalificeerd wordt waaronder een huurovereenkomst of overeenkomst tot levering van logies, kan geannuleerd worden tegen betaling aan het horecabedrijf van de in dit artikel genoemde annuleringskosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de klant. Op dat deel van de horecaovereenkomst dat als overeenkomst van opdracht wordt gekwalificeerd is steeds de annuleringsbepaling voor overeenkomst van opdracht van toepassing.
14.3.2 Het verminderen van het aantal personen van een reservering wordt bij horecaovereenkomsten van deze aard gezien als gedeeltelijke annulering. In afwijking van hetgeen in de bepalingen 14.3.3 en 14.3.4 is opgenomen mag bij vermindering van het aantal personen van een reservering binnen 14 dagen voor de ingangsdatum, altijd in ieder geval de volledige overeengekomen reserveringswaarde in rekening worden gebracht.

14.3.3 Individuen
Wanneer een reservering voor logies, al dan niet met ontbijt, is gemaakt voor één of meer individuen bedragen de annuleringskosten van die reservering het volgende percentage van de voor die reservering geldende reserveringswaarde:

Bij annulering:
meer dan 1 maand voor de ingangsdatum 0%
meer dan 14 dagen tot en met 1 maand voor de ingangsdatum 15%
meer dan 7 dagen tot en met 14 dagen voor de ingangsdatum 35%
meer dan 3 dagen tot en met 7 dagen voor de ingangsdatum 60%
meer dan 24 uur tot en met 3 dagen voor de ingangsdatum 85%
24 uur of minder voor de ingangsdatum 100%

14.3.4 Groepen
Wanneer een reservering voor logies, al dan niet met ontbijt, is gemaakt voor een groep bedragen de annuleringskosten van die reservering het volgende percentage van de voor die reservering geldende reserveringswaarde:

Bij annulering:
meer dan 3 maanden voor de ingangsdatum 0%
meer dan 2 maanden tot en met 3 maanden voor de ingangsdatum 15%
meer dan 1 maand tot en met 2 maanden voor de ingangsdatum 35%
meer dan 14 dagen tot en met 1 maand voor de ingangsdatum 60%
meer dan 7 dagen tot en met 14 dagen voor de ingangsdatum 85%
7 dagen of minder voor de ingangsdatum 100%

Artikel 15 Annuleren door het horecabedrijf
15.1 Het horecabedrijf is te allen tijde bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren met inachtneming van dit artikel, tenzij anders is overeengekomen.
15.2 Naast hetgeen reeds is vastgelegd in deze voorwaarden is het horecabedrijf bevoegd de horecaovereenkomst direct te annuleren, indien:
a) De klant niet voldoet aan de verplichtingen uit de horecaovereenkomst, algemene voorwaarden of nader kenbaar gemaakte huisregels of aanwijzingen.
b) Er voldoende aanwijzingen bestaan dat de op grond van de horecaovereenkomst in het horecabedrijf te houden bijeenkomst een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van aankondiging door de klant of op grond van de hoedanigheid van klant of gasten, dat het horecabedrijf de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien zij van het werkelijke karakter van de bijeenkomst op de hoogte was geweest.
c) Er sprake is van andere zwaarwegende redenen waaronder bedrijfsbeëindiging door het horecabedrijf.
15.3 Het horecabedrijf is gerechtigd om, in plaats van zijn in de voorgaande bepaling bedoelde bevoegdheid uit te oefenen, nadere eisen te stellen ten aanzien van het verloop van de betreffende bijeenkomst. Indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat deze nadere eisen onvoldoende (zullen) worden nageleefd of indien deze onvoldoende worden nageleefd, is het horecabedrijf alsnog gerechtigd de horecaovereenkomst direct te annuleren.
15.4 Bij annulering door het horecabedrijf op grond van 15.2 onder a) en b) zijn door de klant annuleringskosten verschuldigd conform de annuleringskosten die van toepassing zijn bij annulering door de klant zelf zoals omschreven in de UVH afhankelijk van de aard van de overeenkomst. Tevens is het horecabedrijf bevoegd bij zakelijke klanten in plaats daarvan de volledige schade te vorderen. Het horecabedrijf is geen kosten verschuldigd aan de klant en de klant/gast ontvangt geen schadevergoeding.
15.5 Bij annulering door het horecabedrijf op grond van artikel 15.2 onder c) en waarbij de grond gelegen is in het handelen, nalaten of gedragingen van de klant of zijn gasten, is artikel 15.4 van toepassing. Indien de grond van annulering door het horecabedrijf niet aan de klant of zijn gasten kan worden toegerekend, zijn door de klant/gast geen annuleringskosten verschuldigd, voor het overige blijft 15.4 van toepassing.

Artikel 16 Aansprakelijkheid
16.1 De horecaovereenkomst wordt uitgevoerd voor rekening en risico van de klant. De klant is tevens verantwoordelijk voor de gasten en of andere derden die door haar worden ingeschakeld dan wel die betrokken zijn bij de horecaovereenkomst en hetgeen daaruit voortvloeit. De klant vrijwaart het horecabedrijf voor aanspraken van derden.
16.2 De klant is jegens het horecabedrijf aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die het horecabedrijf lijdt door het handelen of nalaten van de klant, gasten of door de klant ingeschakelde derden. Dit geldt ook bij overtreding van huis- en/of gedragsregels en ziet ook op schade veroorzaakt door meegebrachte huisdieren en/of met meegebrachte goederen.
16.3 Het horecabedrijf is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit de horecaovereenkomst, tenzij sprake is van opzet of bewust roekeloos handelen van het horecabedrijf.
16.4 Indien en voor zover het horecabedrijf (toch) aansprakelijk is, is aansprakelijkheid van het horecabedrijf in alle gevallen beperkt tot directe schade. Verder is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door haar aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het eigen risico. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt en het horecabedrijf toch gehouden zou zijn een schade te vergoeden, is deze schadevergoeding beperkt tot de reserveringswaarde.
16.5 Het horecabedrijf is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door toedoen van door haar ingeschakelde derden.
16.6 Het horecabedrijf is niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging of verlies van goederen, die in het horecabedrijf zijn meegebracht door een gast/klant, door hen daar zijn gedeponeerd of achtergelaten en/of in bewaring worden gegeven bij het horecabedrijf zonder dat hiervoor een vergoeding in rekening wordt gebracht. De klant vrijwaart het horecabedrijf tegen aanspraken van gasten ter zake.
16.7 Indien voor de gast/klant aan in bewaring gegeven goederen waarvoor een vergoeding in rekening wordt gebracht, schade ontstaat ten gevolge van beschadiging of vermissing zal het horecabedrijf die schade vergoeden tenzij die schade in redelijkheid niet voor haar rekening kan komen. Schadevergoeding is niet verschuldigd terzake in de afgegeven goederen aanwezige andere goederen.
16.8 Het horecabedrijf is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan of met voertuigen van de gast/klant.
16.9 Het horecabedrijf is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan het horecabedrijf houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van het horecabedrijf staat.
16.10 De klant/gast is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle aan het horecabedrijf verstrekte informatie en gegevens, waaronder tevens alle relevante informatie met betrekking tot uitvoering van de horecaovereenkomst en allergieën. Het horecabedrijf is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit haar handelen indien dit gebaseerd is op door de klant/gast onjuist of onvolledig verstrekte informatie.
16.11 Het horecabedrijf houdt zoveel mogelijk rekening met eventuele allergieën die zijn gemeld, maar kan hierover geen garanties geven. Er kan daarnaast niet worden voorkomen dat sporen van ingrediënten die niet gewenst zijn toch in het voedsel voor komen, tenzij uitdrukkelijk anders gemeld. Het horecabedrijf is niet aansprakelijk voor de gevolgen hiervan.
16.12 Het is de verantwoordelijkheid van de klant om vóór het aangaan van de overeenkomst na te gaan of een eventueel gehuurde locatie geschikt is voor het beoogde doel. Indien hiervan geen sprake is, komt dit voor rekening en risico van de klant en is het horecabedrijf niet aansprakelijk voor enige schade, de volledige huursom dient te worden voldaan.
16.13 Het horecabedrijf verstrekt slechts vrijblijvende adviezen en is niet aansprakelijk voor de inhoud en/of de gevolgen van de door haar verstrekte adviezen.
16.14 De klant dient zich voldoende te verzekeren tegen de gevolgen van dit artikel.

Artikel 17 Overmacht
17.1 Er is sprake van overmacht voor het horecabedrijf bij een omstandigheid die niet aan het horecabedrijf kan worden toegerekend, maar wel de uitvoering van de horecaovereenkomst door het horecabedrijf zodanig in de weg staat dat uitvoering daarvan onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt. Er is in dat geval sprake van een niet toerekenbare tekortkoming van het horecabedrijf die haar niet kan worden aangerekend.
17.2 Van overmacht is onder andere (maar niet uitsluitend) sprake bij intrekking van vergunningen, nationale rouw, verhindering en onderbreking van transportmogelijkheden als gevolg waarvan benodigde producten/ zaken niet geleverd kunnen worden, personeelstekort, storingen in het horecabedrijf en belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids) instanties.
17.3 Bij overmacht bekijken partijen in onderling overleg en in alle redelijkheid, of de horecaovereenkomst kan worden opgeschort, dan wel aan de nieuwe situatie kan worden aangepast, bijv. door de horecaovereenkomst te wijzigen en/of te verplaatsen. Kostenverlagingen en/of kostenverhogingen ten gevolge van voornoemde aanpassingen, komen volledig voor rekening en risico van de klant.
17.4 Indien opschorting of aanpassing niet mogelijk blijkt, zijn het horecabedrijf en de klant gerechtigd om de horecaovereenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte wegens overmacht te ontbinden. Het horecabedrijf blijft in alle gevallen recht houden op de volledige overeengekomen reserveringswaarde, verminderd met alle kostenverlagingen en vermeerderd met alle kostenverhogingen ten gevolge van deze ontbinding. Bij particuliere klanten dienen – voor wat betreft dat deel van de horecaovereenkomst dat wordt gekwalificeerd als overeenkomst van opdracht – de daadwerkelijk gemaakte kosten en een redelijk loon door de klant te worden vergoed in plaats van de reserveringswaarde voor dat deel van de overeenkomst.
17.5 Het horecabedrijf is niet aansprakelijk voor overmachtsituaties. Klant dient zich indien gewenst zelf tegen de financiële risico’s van overmacht te verzekeren.

Artikel 18 Epidemische ziektes/Covid
18.1 Dit artikel bevat aanvullende afspraken over epidemische en besmettelijke ziektes, zoals Covid-19 (hierna gezamenlijk: epidemische ziektes) en is van toepassing indien een horecaovereenkomst door overheidsmaatregelen niet in de overeengekomen vorm uitgevoerd kan worden. Onder ‘overheidsmaatregelen’ wordt verstaan: de op dat moment geldende overheidsregels en -maatregelen in verband met epidemische ziektes.
18.2 Dit artikel treedt pas in werking nadat de overheidsmaatregelen zijn doorgevoerd, tot die tijd gelden de reguliere tussen partijen gemaakte afspraken. Dit artikel prevaleert boven de horecaovereenkomst en algemene voorwaarden die gelden tussen partijen.
18.3 Het horecabedrijf spant zich maximaal in om bij de uitvoering van de horecaovereenkomst de
overheidsmaatregelen in acht te nemen.
18.4 De klant dient er voor zorg te dragen dat gasten de overheidsmaatregelen in acht nemen tijdens uitvoering van de horecaovereenkomst.
18.5 Het horecabedrijf is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het niet naleven van de overheidsmaatregelen door klant en/of gasten. De klant vrijwaart het horecabedrijf tegen eventuele claims terzake.
18.6 Indien een horecaovereenkomst als gevolge van overheidsmaatregelen niet in de overeengekomen vorm uitgevoerd kan worden, beschouwen partijen dit als overmacht ten gevolge van epidemische ziektes en gelden de overmachtsbepalingen uit deze UVH.
18.7 Het (tijdelijk) staken van dienstverlening/opschorten van een horecaovereenkomst door het niet naleven van de overheidsmaatregelen door klant/gasten is geen overmacht.
18.8 Uitgangspunt is dat de horecaovereenkomst aan de overheidsmaatregelen wordt aangepast. Het horecabedrijf en de klant/gast bekijken in onderling overleg of aanpassing mogelijk is, waarbij beide partijen oplossingsgericht, redelijk en billijk zullen handelen.
18.9 Indien de horecaovereenkomst wordt aangepast conform de voorgaande bepaling, blijft de tussen het horecabedrijf en de klant overeengekomen reserveringswaarde aan het horecabedrijf verschuldigd, met dien verstande dat hierop alle kostenverlagingen in mindering en alle kostenverhogingen in meerdering worden gebracht. Het horecabedrijf spant zich in om kostenverhogingen te minimaliseren en kostenverlagingen te maximaliseren. De klant begrijpt dat het horecabedrijf daarvoor mede afhankelijk is van alle betrokken leveranciers en de door hen gehanteerde voorwaarden.
18.10 Indien de horecaovereenkomst niet aangepast kan worden aan de overheidsmaatregelen, is het uitgangspunt dat het moment van uitvoering van de horecaovereenkomst wordt verplaatst. Horecabedrijf en de klant beoordelen in onderling overleg of verplaatsing mogelijk is, waarbij beide partijen oplossingsgericht, redelijk en billijk zullen handelen.
18.11 Indien een datum uit de horecaovereenkomst wordt aangepast, blijft de tussen het horecabedrijf en de klant overeengekomen reserveringswaarde aan het horecabedrijf verschuldigd, met dien verstande dat hierop alle kostenverlagingen in mindering en alle kostenverhogingen in meerdering worden gebracht. Het horecabedrijf spant zich in om kostenverhogingen te minimaliseren en kostenverlagingen te maximaliseren. De klant begrijpt dat het horecabedrijf daarvoor mede afhankelijk is van alle betrokken leveranciers en de door hen gehanteerde voorwaarden.
18.12 Indien de horecaovereenkomst niet aangepast kan worden in het kader van dit artikel, kan die door een van de partijen worden beëindigd waarbij de dienstverlening door het horecabedrijf wordt geannuleerd. Indien de horecaovereenkomst wordt beëindigd en de dienstverlening door het horecabedrijf wordt geannuleerd, blijft de tussen het horecabedrijf en de klant overeengekomen reserveringswaarde aan het horecabedrijf verschuldigd, met dien verstande dat hierop alle kostenverlagingen in mindering en alle kostenverhogingen in meerdering worden gebracht. Het horecabedrijf spant zich in om kostenverhogingen te minimaliseren en kostenverlagingen te maximaliseren. De klant begrijpt dat het horecabedrijf daarvoor mede afhankelijk is van alle betrokken leveranciers en de door hen gehanteerde voorwaarden. Indien sprake is van een particuliere klant dienen voor – voor wat betreft dat deel van de horecaovereenkomst dat wordt gekwalificeerd als overeenkomst van opdracht – de daadwerkelijk gemaakte kosten en een redelijk loon te worden vergoed door de klant in plaats van de reserveringswaarde voor dat deel van de overeenkomst.

Artikel 19 Klachten
19.1 Klachten worden zo snel mogelijk schriftelijk en voldoende gemotiveerd gemeld aan het horecabedrijf. Dit gebeurt uiterlijk binnen 24 uur na bekend worden met de klacht en uiterlijk binnen 7 dagen na uitvoering van de horecaovereenkomst, dan wel conform de wettelijke bepalingen.
19.2 Partijen gaan in overleg over een oplossing. Indien nakoming van de overeenkomst nog mogelijk is wordt het horecabedrijf hiertoe in ieder geval in de gelegenheid gesteld.

Artikel 20 Publiciteit, privacy en beeldmateriaal/promotie
20.1 De klant/gast vraagt toestemming aan het horecabedrijf voor aankondigingen die zij doet verband houdend met de horecaovereenkomst en die bedoeld zijn voor publiciteit.
20.2 Het is de klant/gast niet toegestaan binnen of buiten in de directe omgeving van de locatie waar diensten worden verricht op grond van de horecaovereenkomst borden, spandoeken, reclameverlichting, luidsprekers of andere voorwerpen te (laten) aan/toebrengen met het oogmerk reclame te maken van welke aard dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het horecabedrijf.
20.3 Het is het horecabedrijf toegestaan om beeldmateriaal gemaakt gedurende uitvoering van een horecaovereenkomst en waarop de klant/gasten niet herkenbaar in beeld zijn gebracht, te gebruiken voor promotiedoeleinden.
20.4 Het horecabedrijf en de klant zorgen ervoor dat de privacyregels in acht worden genomen. Het horecabedrijf is niet aansprakelijk voor schending van de privacyregels door de klant/gasten en mag ervan uitgaan dat gegevens die worden aangeleverd door de klant/gast en afspraken die worden gemaakt met de klant/gast kunnen worden uitgevoerd door het horecabedrijf zonder dat zij nadere maatregelen hoeft te treffen in het kader van de privacyregels.

Artikel 21 Toepasselijk recht en geschillen
21.1 Op horecaovereenkomsten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
21.2 Ingeval van geschillen tussen het horecabedrijf en een klant is bij uitsluiting bevoegd de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van het horecabedrijf te Nederland, tenzij krachtens dwingende wetsbepaling een andere rechter bevoegd is en onverminderd de bevoegdheid van het horecabedrijf het geschil te laten beslechten door de rechter die bij gebreke van dit beding bevoegd zou zijn.

Artikel 22 Slotbepalingen
22.1 De ongeldigheid van één of meer bepalingen in de UVH laat de geldigheid van alle andere bepalingen onverlet. Blijkt een bepaling in de UVH om welke reden dan ook ongeldig, dan komen partijen een vervangende bepaling overeen die de ongeldige bepaling naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

Aanvullende leveringsvoorwaarden

Planetarium Meeting Center Amsterdam hanteert de volgende aanvullende leveringsvoorwaarden op bovenstaande Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH)

Prijswijzigingen
Alle aangegeven prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen per seizoen. Planetarium Meeting Center Amsterdam behoudt zich het recht voor om, als gevolg van wettelijke regelingen of bepalingen, prijzen tussentijds aan te passen.

Betalingscondities
Alle prijzen zijn gebaseerd op collectieve betaling. Betaling zal geschieden binnen twee weken na factuurdatum. Er wordt € 6,50 incl. btw administratiekosten per factuur in rekening gebracht voor facturen onder € 250,00 incl. btw en € 12,50 incl. btw voor facturen boven € 250,00 incl. btw.

Aanbetalingen en kredietcheck
• Indien er een particuliere aanvraag of een aanvraag vanuit het buitenland wordt gedaan, dient 100% van het begrote bedrag vooraf te worden voldaan.
• Indien de geschatte reserveringswaarde van zakelijke bijeenkomsten per bijeenkomst meer dan € 7.500,- bedraagt, dient 80% van het begrote bedrag vooraf te worden voldaan.
• Indien de kredietcheck anders uitwijst, kan het plafondbedrag lager liggen dan € 7.500,- en wijzigt het aan te betalen bedrag naar 100% van het begrote bedrag. Na het mondeling dan wel schriftelijk bevestigen van de reservering ontvangt u de pro forma.

Wijzigen van het aantal personen
Wijzigen in aantallen tot een maximum van 10% van de reservering kunnen uiterlijk 48 uur van tevoren kosteloos worden doorgegeven.
• Bij annulering van meer dan 10% van het oorspronkelijke aantal gereserveerde personen brengen we voor het aantal personen dat dit percentage overschrijdt 100% annuleringskosten in rekening.
• Bij annulering van het aantal personen minder dan 48 uur voor aanvang van de bijeenkomst brengen wij het origineel gereserveerde aantal personen in rekening.
Wijziging in het aantal personen kan wijziging van de in de opdrachtbevestiging genoemde zaalnamen en of categorieën ten gevolge hebben.

Groepsreservering
Planetarium Meeting Center Amsterdam beschouwt alle reserveringen conform UVH artikel 9.1.2 als een groepsreservering, ongeacht het aantal deelnemers. Hierdoor zijn op alle reserveringen alle bepalingen voor groepen van toepassing.

Planetarium Meeting Center Amsterdam garandeert haar klanten de volgende uitzonderingen als toevoeging op artikel 9.4.2. en 9.4.3. van de UVH: Een annulering kan altijd voorkomen. Heel vervelend voor ons maar natuurlijk ook voor u. En dan krijgt u ook nog conform de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) annuleringskosten doorbelast. Want afhankelijk van het tijdstip van annuleren brengen wij, vanzelfsprekend, (een deel van) de gederfde inkomsten en gemaakte kosten in rekening. We hebben de zaal of zalen speciaal voor u vrij gehouden en in sommige gevallen al het nodige ingekocht. Echter Planetarium Meeting Center Amsterdam gaat anders om met de annuleringsvoorwaarden van de UVH dan u gewend bent.

Voor alle reserveringen geldt het volgende:

1. herplaatsing
U annuleert tot 2 weken vóór aanvang een bijeenkomst met een reserveringswaarde tot € 2.500, maar deze bijeenkomst herplaatst u direct, naar een later tijdstip binnen 30 dagen bij dezelfde locatie. We spreken van een herplaatsing. In dit geval krijgt u geen annuleringskosten doorbelast. Gaat ook deze latere bijeenkomst niet door, dan ontvangt u alsnog een annuleringsfactuur van de originele reservering.

2. wederverkoop
Planetarium Meeting Center Amsterdam kan voor dezelfde datum en tegen eenzelfde reserveringswaarde als uw geannuleerde bijeenkomst een vervangende bijeenkomst reserveren. We spreken over een wederverkoop. In dit geval ontvangt u van ons na afloop van die bijeenkomst een creditnota voor de annuleringsfactuur die aan u is opgestuurd. We willen niet over uw rug twee keer geld verdienen aan een bijeenkomst.

Consumptie
Het is niet toegestaan zonder overleg met Planetarium Meeting Center Amsterdam meegebrachte eet en drinkwaren te verstrekken en/of nuttigen